Wikipedia

State Anthem of Uzbekistan

Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi
English: 'State Anthem of the Republic of Uzbekistan'[1]
Uzbek Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg

National anthem of  Uzbekistan
Lyrics Abdulla Oripov, 1992
Music Mutal Burhonov, 1947
Adopted 1992
Audio sample
"State Anthem of the Republic of Uzbekistan" (instrumental)
Choral rendition

The State Anthem of the Republic of Uzbekistan (Uzbek: Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi) came into being when Uzbekistan was a republic of the Soviet Union. Upon independence in 1991, lacking any other suitable candidate, the tune of the old Uzbek SSR anthem, composed by Mutal Burhonov, was retained with new lyrics written by Abdulla Oripov.

This anthem is broadcast when Uzbek radio and television stations sign on at 5:55 a.m.[2][better source needed]

Lyrics [ edit ]

Uzbek original [ edit ]

The modern anthem only has two verses and two choruses, while the Uzbek SSR Anthem had three of each, arranged in the same structure.

Latin script [3] IPA transcription
First verse

Serquyosh, hur oʻlkam, elga baxt, najot,

Sen oʻzing doʻstlarga yoʻldosh, mehribon – mehribon!

Yashnagay to abad ilmu fan, ijod,

Shuhrating porlasin toki bor jahon!

[serqujɒʃ | hur olkʲæm | elgʲæ bæχ | næd͡ʒɒt̪ |]

[sen ozɨŋ d̪oslærgʲæ jold̪ɒʃ mehrɨbɒn | mehrɨbɒn ‖]

[jæʃnægʲæj t̪o æbæt̪ ɨlmu ɸæn | ɨd͡ʒɒt̪ |]

[ʃuhræt̪ɨŋ pɒrlæsɨn t̪ɒkɨ bɒr d͡ʒæhɒn ‖]

Chorus

Oltin bu vodiylar — jon Oʻzbekiston,

Ajdodlar mardona ruhi senga yor!

Ulugʻ xalq qudrati joʻsh urgan zamon,

Olamni mahliyo aylagan diyor!

[ɒlt̪ɨn bu ʋod̪ijlær | d͡ʒɒn ozbekɨst̪ɒn |]

[æd͡ʒd̪ɒd̪lær mærd̪ɒnæ ruhɨ seŋgʲæ jɒr ‖]

[uluʁ χælq qud̪ræt̪ɨ d͡ʒoʃ urgʲæn zæmɒn |]

[ɒlæmnɨ mæhlijɒ æjlægʲæn d̪ijɒr ‖]

Second verse

Bagʻri keng oʻzbekning oʻchmas iymoni,

Erkin, yosh avlodlar senga zoʻr qanot, zoʻr qanot!

Istiqlol mashʼali, tinchlik posboni,

Haqsevar, ona yurt, mangu boʻl obod!

[bæʁrɨ keŋ ozbeknɨŋ ot͡ʃmæs ijmɒnɨ |]

[erkɨn | jɒʃ æʋlɒd̪lær seŋgʲæ zor qænɒt̪ | zor qænɒt̪ ‖]

[ɨst̪ɨqlɒl mæʃʔælɨ | t̪ɨnt͡ʃlɨk pɒsbɒnɨ |]

[hæqseʋær | ɒnæ jur | mæŋgʲʉ bol ɒbɒt̪ ‖]

Chorus

Oltin bu vodiylar — jon Oʻzbekiston,

Ajdodlar mardona ruhi senga yor!

Ulugʻ xalq qudrati joʻsh urgan zamon,

Olamni mahliyo aylagan diyor!

[ɒlt̪ɨn bu ʋod̪ijlær | d͡ʒɒn ozbekɨst̪ɒn |]

[æd͡ʒd̪ɒd̪lær mærd̪ɒnæ ruhɨ seŋgʲæ jɒr ‖]

[uluʁ χælq qud̪ræt̪ɨ d͡ʒoʃ urgʲæn zæmɒn |]

[ɒlæmnɨ mæhlijɒ æjlægʲæn d̪ijɒr ‖]

English translation [ edit ]

Potential translation[citation needed] Alternative translation

I

My sunny free land, happiness and salvation to your people,

You are a warmhearted companion to your friends, to your friends!

Flourish forever with learning and creativity,

May your glory shine as long as the world exists!Chorus:

These golden valleys – dear Uzbekistan,

The courageous spirit of your ancestors is with you!

When the great power of the people raged,

(You did) have charmed the world(land)!II

The faith of an open-hearted Uzbek does not die out,

The young free generation is a strong wing for you, strong wing for you!

Beacon of independence, the guardian of peace,

Lover of truth, Oh motherland, flourish forever!Chorus

I

Stand tall, my free country, good fortune and salvation to you,

You yourself a companion to friends, to friends!

Creator of eternal knowledge and science,

May your fame for ever shine bright!Chorus:

These valleys are golden – my dear Uzbekistan,

Our ancestors' spirits your companion!

Strength of great people in turbulent times

Made this land the world's joy!II

Oh! Generous Uzbek, your faith will not fade,

Free, young generations are your mighty wings, mighty wings!

The torch of independence, guardian of peace,

Oh! Worthy motherland, flourish and prosper forevermore!Chorus[4][better source needed]

Notes [ edit ]

References [ edit ]

  1. ^ "10 December is day of adoption of State Anthem of Uzbekistan". The governmental portal of the Republic of Uzbekistan. Republic of Uzbekistan. 2011-10-12. Retrieved 2014-04-05.
  2. ^ "National Anthem of Uzbekistan (O'zbekiston TV)". Jul 6, 2016. Retrieved Jul 7, 2019 – via YouTube.
  3. ^ "State Symbols". Samarkand Regional Government. Retrieved 2014-04-05.
  4. ^ https://www.linkonlearning.com/public/anthems/countries/uzbekistan.htm

External links [ edit ]

What is this?