Wikipedia

Skadarska Krajina

Skadarska Krajina (Montenegrin: Скадарска Крајина, "the Skadar Frontier"), known simply as Krajina (Крајина, pronounced pronounced [krâjina]; Albanian: Kraja) is a geographical region[1] in southeastern Montenegro stretching from the southern coast of Lake Skadar to the mountain of Rumija, comprising several villages. It is inhabited mainly by Albanians and Montenegrins. The area is divided between the municipalities of Bar and Ulcinj.

Based on the last parts of the Priest of Duklja, Krajina was a political centre of Duklja.[2] Jovan Vladimir, the ruler of Duklja (ca. 1000–1016), was interred in the Prečista Krajinska church by his widow Kosara, who also was buried in the church.[3] The oldest published Albanian book, Meshari ("the Missal"), was written by Albanian Catholic priest Gjon Buzuku who was born in the village of Livari.

Geography [ edit ]

The region within Montenegro is located from the eastern border with Albania near the coast of the Adriatic Sea. It is located between Crmnica and Ana Malit regions and stretches out from Ckla village to Šestani, a sub-region often considered as forming part of wider region of Krajina.[4] It is also between Skadar Lake and the Rumija mountain. Within Montenegro, it mainly consists of villages and small hamlets with Ostros being its most populated settlement (Pop. 230 (2003)). Within Albania, the region of Krajina is bordered on the southern flank by the Tarabosh mountains and only encompasses the coastal village of Zogaj on Lake Skadar.[4]

Within Montenegro, Krajina encompasses some of the following villages and hamlets:[citation needed]

 • Arbneš / Arbnesh
 • Bobovište / Bobosht
 • Blaca / Blac
 • Ckla / Skje
 • Kostanjica / Kështenjë
 • Runja / Runj
 • Mali Ostros / Ostros i Voqël
 • Martići / Martiq
 • Tejani / Ftjan
 • Veliki Ostros / Ostrosi i Madh

Šestani [ edit ]

Šestani (Albanian: Shestan, Serbian Cyrillic: Шестани) is a sub-region within Skadarska Krajina, in southernmost Montenegro. The region is a small mountain plateau of which terrace slopes towards the Skadar Lake.[4][5]

Šestani was a tribe in the nahiya of Bar. According to tradition, the Albanian tribe of Šestani had settled the villages of Šestani, Livari and Briska (now Gornja Briska and Donja Briska) from Shkreli area around north-east of Shkodër (modern Albania) in the Ottoman period.[6]

The Arbanasi people in the Zadar region are thought to have hailed from the villages of Briska (Brisk), Šestan (Shestan), Livari (Ljare), and Podi (Pod) having settled the Zadar area in 1726–27 and 1733 on the decision of Archbishop Vicko Zmajević of Zadar, in order to repopulate the land.[7]

The region was divided into two, and in 1876, Gornji Šestani encompassed the villages of Lukići (Lukaj), Dedići (Dedaj), Marvučići (Rud), Gurza (Gurrëzë) and Barlovići (Bardhaj), while Donji Šestani encompassed Ðuravci (Gjuraç), Karanikići (Nrekaj, Nenmal), Dračevica (Pecaj), Marstijepovići (Bujgër) and Vučedabići (Uçdabaj),.[8] In 1857, Šestani was inhabited by 579 people.[8]

Šestan is a sub-region and an extension of Krajina, encompassing some of the following villages and hamlets:

 • Bapsulj /Babsul
 • Besa / Besë
 • Donja Briska / Brisk i Poshtëm
 • Donji Murići / Muriq i Poshtëm
 • Gornja Briska / Brisk i Nalt
 • Gornji Murići / Muriq i Nalt
 • Livari / Ljare
 • Pinčići / Pinç
 • Dedići / Dedaj
 • Dračevica / Pecaj
 • Gurza / Gurrëzë
 • Karanikići / Nënmal
 • Lukići / Lukaj

Demographics [ edit ]

From the late 1960s to the early 1970s, thousands of locals migrated to countries throughout Europe and to the United States. Between 2,000 and 3,000 people are estimated to live in the Krajina region, with a majority of ethnic Albanians. The religious make-up is Muslim and Christian (Eastern Orthodox and Roman Catholic). Christians mostly reside in the Shestan region, with minorities in Livari, Briska and Tejani.[citation needed]

See also [ edit ]

References [ edit ]

 1. ^ Pregled geografske literature o Balkanskom poluostrvu za ...: Revue de la littérature géographique de la péninsule Balkanique. 1895. Скадарска Крајина. Овим именом се назива предео на југо-западној и јужној страни од је чије међе иду између атара црмничког Вир-Пазара, крајинског села Сеоца, венцем Румије на Р Убала, брдом Тарабошем де Бојане а за ...
 2. ^ Zbornik radova Vizantološkog instituta. 37. Naučno Delo. 1998. p. 22.
 3. ^ Jireček, Konstantin Josef (1911), Geschichte der Serben (in German), 1, Gotha, Germany: Friedriech Andreas Perthes A.-G., pp. 206–207
 4. ^ a b c Dabaj, Gjokë (2004). Shestani: Studim filologjik gjithëpërfshirës, Vëllimi 1 [Shestani: Comprehensive philological studies, Volume 1]. Shoqate për Kulturë "Don Gjon Buzuku". pp. 50-51. "Ka në verilindje Liqenin e Shkodrës dhe laget në rreth 9 km. vije te drejte prej këtij liqeni. Në lindje ka Kränjën, në jug takohet fare pak me krahinën e Mërrkotit, në jugperendim ka rrethinën e Tivarit, ndërsa në veriperendim dhe në veri kufizohet me krahinen malazeze të Cërrnicës. Shih hartën regjionale. Këta janë, në vija të trasha, kufizimet gjeografikë… nën emërtimin Shestan territorin nga Bujgri deri në Thtjan. Këtu, pra, nën emërtimin Shestan... këta katunde:: Bujgër, Nënmal, Pecanj, Gjuruç, Maruçiq, Dedanj, Lukiq, Barllanj Gurrz, Muriq i Poshtër, Bes, Muriq i Sipërm, Rjeps, Pinç, Babsul, Ljare, Dobrec, Brisk i Poshtër, Brisk i Sipërm dhe Thtjan. Megjithëketë, nuk duhet të harrojmë që në mjaft autorë, por edhe sipas historisë së administratavet, që janë vendosur këtu në kohë të ndryshme, si dhe sipas vazhdimësisë së terrenit buzë Liqenit të Shkodrës, ose edhe sipas vleravet etnokulturore, Shestani ka qenë përfshire, e ndodh që përfshihet edhe tash, edhe nën nocionin Kranjë, duke bërë në këtë rast një ndarje te përafërt me këtë që kam aplikuar unë: Nën emërtimin Ana e Sipërme (e Kranjës) kuptohet Shestani, dhe nën emërtimin Ana e Poshtme ose Kranja e Madhe kuptohet pjesa tjetër e regjionit tonë, nga Blaca deri në Zogaj. Por, për hollësira lidhur me këtë problem mund të flitet në këtë libër edhe me vonë sipas rastit që do të na paraqitet. Tash është me rëndësi të dime që në këtë libër, nën emërtimin Shestan, do të bëhet fjalë për këta 20 katunde, ose vendbanime që i përmenda më lart. [There northeast of Lake Scutari and neighbourhoods in about 9 km radius along a tangent line of the lake. In the east is Kranjë, in the south it intersects slightly with the Mrkojevići region, in southwest is the region of Bar, while in the northwest and north it borders Montenegrin region of Crmnica. See map of the region. These are, in broad terms, the geographical borders... under the name Shestan territory from Bujgri to Thtjan. Here, then, under the name Shestan... these villages: Bujgër, Nënmal, Pecanj, Gjuruç, Maruçiq, Dedanj, Lukiq, Barllanj Gurrz, Muriq i Poshtër, Bes, Muriq i Sipërm, Rjeps, Pinç, Babsul, Ljare, Dobrec, Brisk i Poshtër, Brisk i Sipërm dhe Thtjan. However, we must not forget that in many authors, but also by the history of administrators, placed here at different times, and by the continuity of the terrain at the edge of Lake Scutari, or by the ethnocultural values, Shestani has been included, which also is still included even now, even under the notion of Kranjë, making this a separation close to what I applied: under the name Ana e Sipërme (of Kranjë) which is understood as Shestani, and under the name of Ana e Poshtme or Greater Kranjë is understood as the other part of our region, from Blaca to Zogaj. But, for details concerning this matter can be discussed in this book and later as the case will be presented. Now it is important to know that in this book, under the name Shestan will be discussed about these 20 villages or settlements that I mentioned above.]"
 5. ^ Никола Пантелић. Гласник Етнографског музеја у Београду књ. 47. Etnografski muzej u Beogradu. pp. 9–. GGKEY:66N5JNKFLFP. Шестани су мала планинска зараВан која се терасасто. Спушта према Скадарском језеру, где су, по ободима малих крашких поља, смештена села и засеоци (махале) албанског братства Шестана: Гурза, Лукићи, Дедићи, Караникићи, Сеоца, Драчевица и други.“ То је изразито крашки ....
 6. ^ Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1962). Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti. Po tradiciji pleme Šestani naselilo se u doba turske okupacije iz današnjeg područja Shkreli u okolini Skadra u sela Šestani, Livare i Briske u Krajini na Skadarskom Jezeru. Iz ovih su sela Šestani pomalo naseljavali naselja u okolini Ulcinja, ...
 7. ^ Barančić, Maximilijana (2008). "Arbanasi i etnojezični identitet" (in Croatian). Zadar: Croatica et Slavica Iadertina; Sveučilište u Zadru.
 8. ^ a b Putovanje kroz poreciny Drina i Vardara ... [et al.]. Drzhavna štamparija. 1876. Округ антиварски не обухвата целу митрополију, јер Краја, где су парохије Шестани и Ливари — припада у Скадарски округ. Шестана има доњих и горњих. У горњем су села: Гурца, Лукић , Дедај и Барда; у доњем опет: Гјуваце, Каролај, Марникај, Бјугери. Шестани су на црногорској граници; становници не плаћају никакав данак. Њих бијаше 1857 год. 579 душа. Осим ових католика имаде још на 300 арнаута источнога закона. Причају, кад је један од првих шестанаца хтео узети за жену некакву хришћанку источнога закона, ова није пристала пре, но што се овај обећао примити њену веру што је и учинио. Ово причање није без основа, јер северно од ...

External links [ edit ]

 • Map of the region
 • Blog post on trip to the Sestani region including ingormation about the history of the region, villages and current status

Coordinates: 42°06′02″N19°09′36″E / 42.10068°N 19.159998°E / 42.10068; 19.159998

Sources [ edit ]

What is this?